Dit is de privacy-verklaring van EGRO BV gevestigd  aan de Tennesseedreef 24 in Utrecht.

Deze privacy-verklaring is van toepassing op alle privacy-gevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld middels het contactformulier op onze site, of bestellingen die je bij ons plaatst. Wij behandelen jouw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In deze privacy-verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

De handelswijze van Egro BV is in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door Egro BV verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Egro BV, alsmede voor marketingdoeleinden.

Egro BV verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Uitvoeren van overeenkomsten gericht op het leveren van vlees en vis en aanverwante producten.
  • Het versturen van nieuwsbrieven en/ of uitnodigingen.
  • Het onderhouden van de klantrelatie; voorbeelden hiervan zijn het communiceren met nieuwe en bestaande klanten over assortiment en/ of leveringen.

Ten bate van deze doelstellingen kunnen wij de volgende gegevens van je vragen:

Bedrijfsnaam, naam contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens.

Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de leveringen en diensten van Egro te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij voor bepaalde bestellingen gebruik van een derde partij voor de registratie van jouw bestellingen (PostNL). Met deze partijen zijn verwerksovereenkomsten afgesloten om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Marketingactiviteiten

Egro BV houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. We kunnen cookies gebruiken om je eventueel te herkennen bij een volgend bezoek. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kan je browser zo instellen dat je tijdens het internetten bij ons geen cookies ontvangt.

Beveiliging

Egro BV beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kan je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kan je contact opnemen met ons.

Rechten van betrokkenen

Indien je een relatie met onze organisatie hebt, kan je na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid krijgen om jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kan je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kan je, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen middels de contactgegevens.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

Je kan je vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Egro BV
Tennesseedreef 24
3565 CJ Utrecht

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.egro.nl) worden gepubliceerd.

DISCLAIMER

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op de aan deze website gekoppelde bestanden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.